Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2018

17:02

just-shower-thoughts:

Anxiety is like when video game combat music is playing but you can’t find any enemies.

Reposted fromdivi divi viarudagu rudagu
Cypusss
16:33
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 16 2018

Cypusss
15:15
8370 a229 500

July 12 2018

17:16
Cypusss
17:16
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viazmora zmora
Cypusss
17:14
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viadressuicide dressuicide
Cypusss
17:14
9680 2664
17:07

July 03 2018

Cypusss
23:47
4830 f08b 500
Reposted frompampunio pampunio
Cypusss
11:17
3986 f022 500
Reposted frompampunio pampunio
Cypusss
11:15

March 25 2018

Cypusss
23:49
6843 9968 500

November 24 2017

Cypusss
18:02
4020 2ef0 500
Wyspiański (W. Trojanowski, Wyspiański – artysta, człowiek, życie)
17:37

November 09 2017

Cypusss
21:12

September 18 2017

Cypusss
10:12

.

July 25 2017

Cypusss
14:14
This is the first day of my last days
I built it up now I take it apart climbed up real high now fall down real far
No need for me to stay the last thing left I just threw it away
I put my faith in god and my trust in you
Now there's nothing more fucked up I could do
— Nine inch nails " Wish "

July 10 2017

Cypusss
02:41

June 18 2017

09:22

April 04 2015

Cypusss
18:58
Wszystko już było, oprócz nas.
— Żulczyk.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl